For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Algemene voorwaarden

I Algemene voorwaarden

 

1. Welkom bij Centraal Punt Alternatief!

Welkom bij www.Centraal Punt Alternatief.nl (de “Website“) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Algemene voorwaarden“) zijn met ingang van 1 februari 2018 van toepassing op ieder gebruik van de website www.CentraalPuntAlternatief.nl (de “Website“)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Centraal Punt Alternatief worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Centraal Punt Alternatief aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Centraal Punt Alternatief raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker“) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Centraal Punt Alternatief kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

 1. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van Centraal Punt Alternatief

Er kunnen voor specifieke diensten op Centraal Punt Alternatief aanvullende gebruiksvoorwaarden gelden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt.

 1. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

 1. Minderjarigen

De diensten van Centraal Punt Alternatief zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 1. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Centraal Punt Alternatief. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Centraal Punt Alternatief is verkregen.

Tenzij Centraal Punt Alternatief daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Centraal Punt Alternatief daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij ons dit te laten wete via ons Contactformulier. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Centraal Punt Alternatief kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Centraal Punt Alternatief kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Centraal Punt Alternatief of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Centraal Punt Alternatief kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Centraal Punt Alternatief kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Centraal Punt Alternatief binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

 1. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

 1. Beperking aansprakelijkheid Centraal Punt Alternatief

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(1) gebruik van de diensten van Centraal Punt Alternatief;

(2) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(3) onjuiste informatie op de Website;

(4) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(5) wijzigingen in de diensten van Centraal Punt Alternatief of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Centraal Punt Alternatief heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

 1. Wijzigingen van de diensten en de Website

Centraal Punt Alternatief kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 1. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Centraal Punt Alternatief heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

 1. Overige bepalingen

Centraal Punt Alternatief (“Centraal Punt Alternatief”) is gevestigd aan de Fokkerstraat 12, 3833 LD te Leusden. Centraal Punt Alternatief heeft telefoonnummer 06-41456878, BTW nummer NL174065322B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32133801.

Centraal Punt Alternatief kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Centraal Punt Alternatief zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Centraal Punt Alternatief gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Centraal Punt Alternatief zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Centraal Punt Alternatief (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan Centraal Punt Alternatief, Fokkerstraat 12, 3833 LD te Leusden. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Centraal Punt Alternatief en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Centraal Punt Alternatief en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de

Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Centraal Punt Alternatief zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

 

 1. Centraal Punt Alternatief is een advertentieplatform

Centraal Punt Alternatief is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Centraal Punt Alternatief is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.  

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden product of de aangeboden dienst te bevatten.
b. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie.
c. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
c. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen die geen ‘groene’achtergrond hebben, niet milieubewust, duurzaam biologisch of alternatief zijn tenzij anders overeengekomen met  Centraal Punt Alternatief.
d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
e. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op, deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie: Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, ze kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Centraal Punt Alternatief.

 1. Het plaatsen van een Advertentie

  3.1. Mijn Centraal Punt Alternatief

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘plaats advertentie’ op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Centraal Punt Alternatief en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, een pakket heeft gekocht én de betaalprocedure heeft doorlopen komt de advertentieovereenkomst tussen Centraal Punt Alternatief en de Adverteerder tot stand. Aansluitend kan hij via de button ‘Plaats Advertentie’ een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt.
Eenmaal geplaatst kan de advertentie niet meer aangepast worden.

b. Centraal Punt Alternatief bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het contactforumulier kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 365 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. 

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten ‘opvallen’. Deze advertenties dragen de naam Bijzondere Advertenties. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina’s.

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Centraal Punt Alternatief of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Centraal Punt Alternatief de Advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Centraal Punt Alternatief een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Centraal Punt Alternatief geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal bezoeken op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door Centraal Punt Alternatief van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal Centraal Punt Alternatief de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

5. Biedingen zijn niet bindend

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

6.1. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.

6.2. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

7. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Centraal Punt Alternatief

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via advertentie@centraalpuntalternatief.nl
b. Misbruik van het Meld aan Centraal Punt Alternatief-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” Programma van Centraal Punt Alternatief is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar Centraal Punt Alternatief te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Centraal Punt Alternatief is ontvangen, zal de betreffende advertentie binnen een maand worden verwijderd.
c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.
d. Zodra Centraal Punt Alternatief voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kan vervolgcontact over deze Melding van Inbreuk eenvoudig via e-mail naar advertentie@centraalpuntalternatief.nl verstuurd worden.

8. Wij geven geen garanties

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Centraal Punt Alternatief geeft daarover geen garantie.

8.2. Centraal Punt Alternatief kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 

9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Centraal Punt Alternatief

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Centraal Punt Alternatief voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Centraal Punt Alternatief zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

10. Wijzigingen

10.1. Centraal Punt Alternatief kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. Centraal Punt Alternatief kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen.

11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Centraal Punt Alternatief kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites, websites van derden, social media, in gedrukte media of op televisie.

11.2. Door het plaatsen van een advertentie geef  je Centraal Punt Alternatief automatisch toestemming om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden.

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Centraal Punt Alternatief heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

12. Betalingen

1.1.  De prijs wordt kenbaar gemaakt bij de aanschaf van de advertentiepakketten. De keuze voor het aantal advertenties en rubrieken ligt bij de Adverteerder.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt voor de plaatsing van de Advertentie.
Zodra de betaling is voldaan, ontvangt de Adverteerder de informatie om een Advertentie aan te maken.

1.3. Centraal Punt Alternatief kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting

Centraal Punt Alternatief brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Centraal Punt Alternatief, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur wordt automatisch aan iedere gebruiker verstrekt. Hiermee gaat de Gebruiker expliciet met elektronische facturering akkoord.

Top